VERKSAMHETSPOLICY.

Verksamhetspolicy 2018.

TBN SWEDEN har utarbetat denna policy som skall vara vägledande för all personal i allt arbete som utförs på företaget.

Vi skall ombesörja beställda transporter och tjänster i rätt tid, till rätt plats och med oskadat gods till kundens fulla belåtenhet.

Detta utförs av våra chaufförer/terminalpersonal som har god yrkesvana och kännedom om arbetets karaktär.

Vi skall säkerställa en arbetsmiljö som förebygger arbetstagarna för olycksfall och ohälsa. Transporter och tjänster från TBN SWEDEN skall så lite som möjligt belasta miljön. Vår satsning på fortlöpande kvalitets-brandskydd, arbetsmiljö- och miljöförbättringar samt säker transport ska styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekologiskt motiverat och inom ramarna för vad våra resurser medger.

Detta gör vi genom att använda miljöriktiga och moderna fordon, samt ta hänsyn till miljöaspekter vid inköp. Sköta dem både avseende underhåll, den dagliga skötseln och handhavandet. Arbeta för att minimera vår klimatpåverkan genom att optimalt utnyttja våra lastbärare, genom att bland annat trafikplanera med god framförhållning som gör det möjligt att minimera miljöpåverkan i vår trafik i Sverige.

Vara en kvalificerad och lyhörd representant för våra kunder, samt att så fullständigt som möjligt tillgodose deras förväntningar på oss. Vara ärliga i kommunikationen både inom företaget och i de externa kontakterna. I vårt dagliga arbete ständigt förbättra oss. Verksamhetspolicyn skall vara väl känd i vår egen organisation och uppvisas gärna för utomstående. Ha en effektiv och korrekt administration.

Vi arbetar aktivt för att utveckla kompetensen inom företaget.

Inneha erforderliga tillstånd och försäkringar för verksamheten, samt följa lagar och förordningar, samt bindande krav.

(Med hänvisning till arbetsmiljö och trafiksäkerhetspolicy.)